UITNODIGING

voor de

ALGEMENE LEDENVERGADERING M.C. PROMOTIE

 

VRIJDAG 7 APRIL 2023, AANVANG 20.00 UUR

Vanaf 19.30 uur is het clubgebouw open.  Gratis hapjes en 3 consumptie-munten voor een drankje. Clubhuis De Saen, Weefhuispad 5 in Zaandijk (achter de beeldentuin aan de Lagedijk).  Na de vergadering is er nog volop tijd voor de normale clubavond

AGENDA

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Notulen ALV 2022
 5. Jaarverslag secretaris 2022*
 6. Jaarverslag penningmeester 2022
 7. Verslag kascommissie over 2022

Pauze

 1. Verkiezing kascommissie
 2. Verkiezing bestuursleden **
 3. Jaarverslag toer 2022
 4. Toerprogramma 2023 (toercompetitie)
 5. Nieuwe ontwikkelingen in het LOOT
 6. Neergang status clubs binnen de KNMV
 7. Aansluiting MAG als mogelijk alternatief
 8. Voorstel: 80-jarige leden vrij van contributie
 9. Renovatie clubgebouw De Saen
 10. Rondvraag
 11. Sluiting vergadering

*         De jaarverslagen van de Secretaris en Toeren, alsmede de Notulen ’22 zijn hier op te vragen:

           De financiële verslagen liggen tijdens de ALV ter inzage.

**      Er zijn geen bestuursleden aftredend en/of herkiesbaar.

Algemene Leden Vergadering 7 april 2023